Norsk forsvarsindustri vokser kraftig og bidrar sterkt til nasjonal verdiskaping

F-35-kampfly på Ørland flystasjon før take off. Foto: Kristian S. Torske / Forsvaret

Norsk forsvarsindustri hadde en verdiskapning på over 14 milliarder kroner. Det kommer fram i den ferske ringvirkningsanalysen fra Menon Economics, som ble bestilt av FSi.

Den norske forsvars- og sikkerhetsindustrien har de tre siste årene opplevd en sterk vekst, og har i dag 7 700 ansatte. Næringen skapte i 2021 samfunnsøkonomiske verdier for nesten 10 milliarder kroner, eller over 14 milliarder kroner dersom ringvirkninger også regnes med.

Rapporten slår fast at utviklingen i næringens verdiskaping har vært høyere enn i de fleste sammenlignbare næringer. I følge rapporten vil næringa fortsette å vokse:

Utsiktene for videre vekst i forsvars- og sikkerhetsindustrien er gode, drevet av blant annet økte europeiske forsvarsinvesteringer. Det har de siste tre årene vært en høy aktivitetsvekst blant alle størrelsessegmenter og de to største enkeltbedriftene i industrien har de siste årene rapportert om stadig økende ordrereserver.

Rapporten peker også på utfordringer i næringa:

Gjennom intervjuer med en rekke av selskapene i næringen har vi imidlertid identifisert tre faktorer som kan være til hinder for at industrien skal nå sitt fulle vekstpotensial de neste årene. Dette inkluderer manglende tilgang på teknisk fagkompetanse, tilgang på avanserte mikroprosessorer fra det globale markedet samt utfordringer med å hente både gjelds- og egenkapital.

FSi har gått gjennom rapporten og listet opp noen av de viktigste funnene:

  • Forsvars- og sikkerhetsindustrien bidro til å skape i 2021 samfunnsøkonomiske verdier for over 14 milliarder kroner.
  • Statens direkte inntekter fra næringen beløp seg til over fire milliarder kroner i 2021 og overstiger statens kjøp fra forsvarsindustrien.
  • Utviklingen i næringens verdiskaping har vært høyere enn i de fleste sammenlignbare næringer, og har vokst raskere enn fastlandsøkonomien, noe som betyr at den har blitt en større andel av norsk fastlandsøkonomi.
  • Utsiktene for videre vekst i industrien er gode, drevet av blant annet økte europeiske forsvarsinvesteringer.
  • Selskapene i næringen har identifisert at manglende tilgang på tre faktorer kan være hinder for industriens fremtidige vekst: Teknisk fagkompetanse, avansert mikroprosessorer, og kapital.
  • Med ringvirkninger inkludert, legger næringen grunnlag for 14 000 arbeidsplasser i 2021.
  • Størst sysselsettingseffekt er i Viken (6000 arbeidsplasser) og Innlandet (2000 arbeidsplasser).

Her finner du både FSis vurdering av rapporten og rapporten i sin helhet.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager