Arbeidsprogrammet for EDF for 2022 er publisert

EDF 2022-arbeidsprogrammet vil bevilge opptil 924 millioner euro i finansiering. I tillegg introduserer 2022-arbeidsprogrammet en rekke nye verktøy for å fremme forsvarsinnovasjon, alt under én ny paraply kalt EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

Arbeidsprogrammet for 2022 er nå lagt ut på EDFs hjemmeside, sammen med beskrivelse av utlysningene og det flerårige perspektivet.

Arbeidsprogrammet for 2022 omfatter totalt 33 emner fordelt på åtte utlysninger, som åpner primo juni. Programmet rettes mot relevante forsvarsteknologier og -kapasiteter i tråd med EUs og medlemslandene felles prioriteringer for å dekke europeiske kapasitetsgap. I tillegg sikrer programmet for 2022 også kontinuitet i finansieringen av viktige prosjekter som ble startet opp under forløperne til EDF: EDIDP og PA.

To områder prioriteres med et budsjett på mer enn €120 millioner hver:

Space, der utvikling av rombaserte løsninger for tidlig varsling av innkommende missiler og innovative sensorløsninger for etterretning, overvåking og rekognosering vil bli finansiert. I tillegg vil det bli avsatt midler til forskning på systemer som på kort varsel kan plassere små satellitter i ulike typer baner.

Maritim krigføring, der midler vil bli tildelt til (i) aktiviteter knyttet til utvikling av en fartøysklasse spesielt egnet for små og mellomstore mariner; og (ii) utvikling av en europeisk maritim overvåkingskapasitet.

I tillegg vil €70 millioner bli bevilget til FoU-innsats i hver av de to følgende kategoriene:

Cyber, for å forbedre Europas situasjonsforståelse i cyberdomenet, styrke cybersikkerheten og evnen til å motstå cyber trusler/angrep, og for å utvikle en verktøykasse for cyberforsvar og informasjonskrigføring.

Informasjonsoverlegenhet, prosjekter som bidrar å utvikle et europeisk kommando- og kontrollsystem og en deployerbar kommandopost for spesialoperasjoner. På forskningsområdet vil finansieringen rettes mot aktiviteter som kan bidra til å sikre interoperabilitet og datautveksling mellom sivile og militære kontrollsentre innenfor rammen av Single European Sky.

Hele pressemeldingen fra EDF-kommisjonen finner du her. I pressemeldingen finner du også et nedlastbart faktaark om utlysningene.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager