april 1, 2022

Foreslår investeringer for over to milliarder – blant annet på Værnes

Bildet er tatt av Forsvaret under øvelsen Cold Response 2022. Foto: Torbjørn Kjøsvold /Forsvaret.

Regjeringa foreslår investeringer for mer enn to milliarder i investeringsproposisjonen som er send Stortinget. De to milliardene skal gå til artillerilokaliseringsradar, artillerisystem og infrastruktur og utbygging på Værnes og Porsangmoen.

Det kommer fram i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

– Vi vil ruste opp Værnes og Porsanger, styrke Hæren med mer artilleri og gi HV egne sikringsstyrker. Med disse endringene vil forsvarsevna og særlig kampevna til Hæren øke, seier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

På Værnes gjelder investeringssaken infrastruktur. Mye av det som er der i dag må moderniseres og tilpasses. I tillegg må noe nytt etableres slik at det blir i samsvar med nye krav i lover og forskrifter og tilrettelagt for framtidig utbygging. Prosjektet skal blant annet sikre forsyninga av vann og elektrisitet gjennom å utbedre anlegga for begge. Store deler av fjernvarmenettet er i dårlig stand og trenger modernisering. Prosjektet er planlagt å stå ferdig innen utgangen av 2024, og kostnadsrammen er 283 millioner kroner.

I investeringsproporsjonen står det blant annet følgende om Værnes:

Gjeldande langtidsplan for forsvarssektoren viser at aktiviteten på Værnes vil få ein vesentleg auke. Skulesenteret til Luftforsvaret held fram etableringa si, og Heimevernet ved Trøndelag heimevernsdistrikt (HV-12) vert vidareført med sitt standkvarter og tilhøyrande underavdelingar. Personell frå Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Forsvarsbygg flyttar frå sine lokasjonar og inn i det nye forsyningsbygget på Værnes. I tillegg er United States Marine Corps (USMC) periodevis på Værnes i samband med trening og øving, samt at politiet er leigetakar for å kunne drive øving.

Infrastrukturen i Værnes garnison har nådd teknisk levealder og anlegget er utdatert i høve til dagens tekniske krav og løysingar. Anlegget vart etablert på 1950-talet for å dekke behova til tidlegare Værnes flystasjon. Prosjektet skal modernisere og tilpasse eksisterande infrastruktur, samt etablere ny infrastruktur i garnisonen i samsvar med behov for utbygging, samt krav i lov og forskrift. Prosjektet skal mellom anna sikre forsyningstryggleik for vatn og elektriske anlegg. Store delar av fjernvarmenettet er i dårleg stand og treng modernisering. Prosjektet er planlagt å stå ferdig innan utgangen av 2024.

Tilrådd kostnadsramme for prosjektet er 283 mill. kroner medrekna meirverdiavgift, gjennomføringskostnadar og ei avsetjing for uvisse. Prosjektet si styringsramme er sett til 243 mill. kroner medrekna meirverdiavgift og kostnadar til gjennomføring. Alle utgifter vert knytt til budsjettkapittel 1710, post 47.

Hele pressemeldingen og investeringsproposisjonen finner du her.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager