Forsvarsdepartementet tildelte i 2021 om lag 116 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med norsk forsvarsindustri

Forsvarsdepartementet. Foto: Forsvarsdepartementet.

Midlene er fordelt på 18 prosjekter. Hensikten er å få frem en norsk forsvarsindustri som skal gi økt norsk forsvarsevne, bidra til å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser og gi varig verdiskaping for samfunnet.

Tildelingen er del av en langsiktig industristrategi som Forsvarsdepartementet har beskrevet nærmere i Meld. St. nr. 17 (2020–2021), og som Stortinget godkjente før sommeren 2021. Tildelingen gjennomføres to ganger i året etter en lang og grundig behandling av departementet i tett samarbeid med Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt.

– FoU-ordningen styrker norsk industris evne til å imøtekomme Forsvarets operative behov. Dessuten skal den bidra til å styrke norsk industris konkurranseevne og muligheter på utenlandske markeder og i internasjonalt materiellsamarbeid, understreker forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Tildelingene er gått til store og små norske forsvarsbedrifter med forskjellig geografisk tilhørighet. En betydelig del av de tildelte forsknings- og utviklingsmidlene har vært innrettet mot prosjekter som fremmer ulike former for autonomi, simulering, kunstig intelligens og maritim overvåking. Dette er eksempler på teknologiske kompetanseområder som angir prioriteringene i det strategiske samarbeidet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien.

FoU-ordningen har tidligere bidratt til å fremme norsk eksport av forsvarsmateriell som er viktig for Forsvaret og som bidrar til stor verdiskaping for samfunnet. Forsvarsdepartementet anser det som viktig at små og mellomstore bedrifter får ta del i samarbeidsordningen slik at Norge på sikt vil få frem en sterk norsk underskog av nasjonal forsvarsindustri.

En del av bedriftene som har mottatt støtte har til hensikt å utvikle bærekraftige forsvarsprodukter.

– Det er viktig for regjeringen å støtte bedrifter slik at design og produksjon av materiell kan gjøres mer miljøvennlig, sier Odd Roger Enoksen. Utvikling av forsvarsmateriell har som hovedmål å skape bedre operativ evne til å løse oppgavene, men vi må samtidig sørge for at det forsvarsmateriellet vi trenger blir grønnere og bærekraftig, fremholder forsvarsministeren.

I tillegg til midler til nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter har Forsvarsdepartementet i desember 2021 gitt garantier for støtte til flere norske bedrifter og forskningsinstitusjoner som ønsker å delta i prosjekter under European Defence Fund (EDF).

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager