januar 24, 2022

Regjeringen setter ned en totalberedskapskommisjon

Hele landet er representert i Totalberedskapskommisjonen. Den skal ledes av Harald Sunde, mens rapporten deres skal leveres justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Justisdepartementet.

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.

 Totalberedskapskommisjonen skal se på hvordan ressursene kan benyttes på en best mulig måte for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

 Staten skal sørge for innbyggernes sikkerhet og trygghet. For å klare dette må samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar bli sentrale begrep i årene som kommer, sier Mehl videre.

  På høy tid

Kommisjonen skal vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, og foreslå hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av de samlede beredskapsressursene.

–  Det er på høy tid med en samlet vurdering av beredskapen. Det er ikke gjort siden sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000, sier justis- og beredskapsminister Mehl.

Konkrete anbefalinger

Kommisjonen ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Den skal levere sine vurderinger i form av en NOU i juni 2023. Kommisjonens skal gi tydelige og konkrete anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med beredskap fremover.

Kommisjonen skal ta utgangspunkt i en vurdering av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt, og gi en vurdering av hvordan dette kan forventes å utvikle seg og påvirke samfunnssikkerhet og beredskap.

Hele landet

Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, herunder Svalbard, og hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig. I dette inngår også det sivil-militære samarbeidet. Hele landet er representert i kommisjonen. Medlemmene representerer et bredt spekter av kompetanse, både fra operative virksomheter som politi og ambulansetjenesten, fra departement og direktorat, fra kommunene, privat sektor og partene i næringslivet.

Les mer om totalberedskapskommisjonen her.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager