desember 21, 2021

MIDSEC satser videre

Medlemmene og styringsgruppen har uttrykt bred enighet om – og ønske for videreutvikling av MIDSEC.

MIDSEC næringsklynge er godt etablert med kjernemedlemmer som har stått sammen siden 2012. Grunnlaget for samarbeid og utvikling av kompetanse og forretningsdrift inn mot Forsvaret og offentlige myndigheter for økt samfunnssikkerhet og beredskap, er styrket gjennom disse årene. Utviklingen fortsetter med mål om å skape enda mer, bygge sterkere nettverk og samarbeidsrelasjoner, og være attraktive leverandører til Forsvaret og det offentlige. Midt-Norge som region skal være tydeligere og fremstå enda sterkere og mer profesjonelt i årene som kommer. Teknologiutvikling, industrisamarbeid og konsumleveranser skal være i fokus i et bærekraftig perspektiv. Sentralt i denne satsingen er MIDSEC – Mid-Norway Defence and Security Cluster.

Styringsgruppen i MIDSEC legger opp til å styrke mulighetene for næringslivet i Midt-Norge. Dette kan bare gjøres gjennom godt samarbeid, tillit til hverandre og utvikling i fellesskap. Kunnskap, innovasjonsevne og vilje til å stå på kjennetegner befolkningen i regionen. Sammen står vi sterkere, og sammen skal vi posisjonere oss som attraktive innovatører, leverandører og samarbeidspartnere med nasjonale og internasjonale aktører.

Tidlig i november arrangerte MIDSEC en strategisamling med viktige aktører fra forsvarsektoren, de offentlige og forsvarsindustrien. Medlemmene, og andre som deltok, kom med gode innspill til klyngens aktiviteter og videreutvikling. Det ble uttrykt ønske om, og viktigheten av å ha:

  • En samlende faktor og brobygger i regionen
  • Et godt samarbeid og kompetansedeling mellom bedrifter
  • Pågående prosjekter som viser kreativitet og som motiverer til mer aktivitet

Samtidig ble det uttrykt et sterkt ønske om å få enda mer innsyn og kunnskap om andre medlemsbedrifter, for å kunne vite hvem som kan hva og hvor man da kan henvende seg for å få hjelp til å utvikle egen virksomhet.

Medlemmene og styringsgruppen har uttrykt bred enighet om – og ønske for videreutvikling av klyngen basert på aktiviteter knyttet til prosjekt- og teknologiutvikling, nettverksbygging og industrisamarbeid, og utvidet involvering av og omsetning for konsumentsegmentet. Det er et sterkt ønske om å styrke og utvide næringsklyngen i Midt-Norge. Signalene er entydige om at nytten av en aktiv klynge er stor, og at det er viktig med ett regionalt kontaktpunkt mot Forsvaret, offentlige myndigheter og store nasjonale og internasjonale aktører innen EU og forsvarsindustrien.

Aktivitetsnivået fremover vil være avhengig av involvering, gode innspill og innovative idéer som kan omgjøres til gode teknologiutviklingsprosjekter, konsument- og teknologileveranser til det offentlige og til industrisamarbeidspartnere. I Norge har internasjonale forsvarsgiganter mer enn 50 milliarder kroner utestående i opsjoner til nasjonale samarbeidspartnere. Her gjelder det å være frempå med de gode og bærekraftige løsningene som kan vekke internasjonal oppmerksomhet. Bare den siste måneden har flere av MIDSECs medlemsbedrifter vært i samtaler med én stor internasjonal aktør innenfor forsvarsindustrien. Det hjelper å være en del av et godt konsortium av bedrifter i regionen som MIDSEC representerer.

MIDSEC vil også hjelpe nye medlemsbedrifter og konsumenter til å komme i posisjon for å markedsføre seg og selge sine produkter. Vi ønsker at et bredt og samlet næringsliv i hele Midt-Norge skal få mulighet til å synes. Vi vil derfor jobbe aktivt for å trekke inn alle gode samarbeidspartnere til felles løft for Midt-Norge. Og vi setter stor pris på alle innspill og ønsker om hvordan klyngen kan virke til beste for alle.

Vi ser frem til å møte nye og gamle medlemmer i 2022 med stor iver og pågangsmot noe som kjennetegner folk i vår region.

Hilsen styringsgruppen og klyngeledelsen i MIDSEC

  • Eirik Hovstein – COO Maritime Robotics AS
  • Erik Dragset – CEO Inission Løkken AS (tidligere Simpro AS)
  • Pål Hofstad – forretningsutvikler Ritek AS
  • Arvid Penna Steen – CEO CNC Produkter AS
  • Arnt Otnes – CEO Sifa AS
  • Ole K. Hovde – CEO Foraas Områdesikring AS.

Bjørn Damhaug – klyngeleder og CEO Fremtidens Industri AS

Oddbjørn Eriksen – seniorrådgiver Fremtidens Industri AS

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager