God uttelling for MIDSEC-bedrifter under FSi-messen

MIDSEC var godt representert på høstens store messearrangement for forsvarsindustrien i da FSi – Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening – arrangerte et todagers leverandørseminar.

Medlemsbedriftene Maritime Robotics, Simpro, Radionor og Ritek var godt synlige i Fanehallen på Akershus festning under hele messen. Ritek benyttet også anledningen til å signere en verdifull i kontrakt med det verdensomspennende forsvarsindustrikonsernet Thales.

To dager på Akershus festning med besøk av viktige aktører fra norsk og internasjonalt forsvar og forsvarsindustri er også et godt utstillingsvindu for regionale bedrifter med ambisjoner om å levere innovative og kvalitativ gode produkter og tjenester. Messen var todelt der dag én var forbeholdt medlemmer mens dag to var åpen for langt flere inviterte gjester fra inn- og utland.

Maritime Robotics stand var godt representert med COO Eirik Evjen Hovstein, salgsansvarlig Kristoffer Fortun og styremedlem Geir Olav Kjøsnes. Deres ubemannede luft- og sjøfartøy representert med Falk UAS, Unmanned Aircraft System, og Otter USV, Unmanned Surface Vehicle, vekket god oppsikt i foajéen i Fanehallen fra første stund. På bildet ser vi Eirik Evjen Hovstein midt i utstillingen.

Standen til Radinor Communication AS – MIDSECs nyeste medlem – lyste også godt opp i foajéen. Ifølge daglig leder Atle Sægrov og markedsansvarlige Vigdis Stoum var standen godt besøkt hele tiden.

– Det er godt å møte folk igjen. Vi får endelig slått av en prat med gamle og nye bekjente, påpekte Atle.

Simpro med Jo Nordvoll og Kjetil Blokkum, og daglig leder Erik Dragset den ene dagen, tok vel imot sine gjester på deres stand.

Nesten side om side med Simpro var Ritek plassert og representert med daglig leder Hilmar Olsen Jr, Morten Minsaas, leder for salg, marked og prosjekter, Pål Hofstad, rådgiver og forretningsutvikler, og Bjarne Nermo, styreleder. Ritek har vunnet stor respekt iblant internasjonale aktører som gjerne vil benytte seg av erfaring og kvalitet som Ritek står for. Oppgavene står i kø for å sikre oppgradering av eksisterende kjøretøy og panservogner samt å rigge seg for å delta i leveranser av nye stridsvogner til det norske forsvaret.

Fokus på små- og mellomstore bedrifter

Leverandørseminaret hadde for øvrig mye fokus rundt små- og mellomstore bedrifter (SMB). Representanter fra de fire store norske selskapene som leverer forsvarsmateriell til det norske og internasjonale forsvarsmarkedet, Kongsberg Defence and Aerospace, Nammo, Thales Norway og NFM Group, holdt alle innledende foredrag der de fremhevet det gode og nødvendige samarbeidet med små og mellomstore bedrifter i hele landet.

De samme selskapene holdt også 15 minutter lange «speed dates» med interesserte SMBer. MIDSEC reklamerte for våre medlemsbedrifter i generelle og til dels i spesielle vendinger. Enkelte av våre bedrifter kan muligens vente seg en telefon med sondering rundt muligheter for samarbeid.

Ut over det ble Stortingsmelding 17, som ble godkjent i juni i år og som omhandler den forsvarsindustrielle strategi, omtalt en rekke ganger. Medlem i FSi sitt SMB-utvalg, Radionors Atle Sægrov, fortale om deres bidrag i diskusjonen:

 – At SMBene sin rolle i Totalforsvaret kommer på dagsorden er flott.  Samtidig ser vi at i omverden rundt oss trekkes små- og mellomstore bedrifter enda lengre inn som en betydningsfull aktør. Blant annet i USA er det en langt kvassere tilnærming der de sier at bidraget til små- og mellomstore bedrifter er «critical», sa Atle Sægrov fra talerstolen.

European Defence Fund

Et annet betydningsfullt virkemiddel, EDF – European Defence Fund, ble også presentert av Forsvarsdepartementets (FD) Geir Engen.

Regjeringen i Norge besluttet nylig at vi som nasjon skal inngå i dette nye europeiske forskningsfondet. Engen ønsket høy aktivitet fra norsk forskning og norske bedrifter for at Norge skal få noe igjen for de to milliardene som investeres i EDF i den neste syv årsperioden. Han rettet også oppmerksomheten mot SMBer ettersom finansiering av FoU gjennom det nye fondet økes betraktelig dersom SMBer er med i konsortiene som søker og får tildelt støtte. Han påpekte også at konsortiene må bestå av bedrifter og institusjoner fra minst tre land for å få høyeste score. Første runde i utlysningen utløper med søknadsfrist 9. desember. Medfinansiering fra FD er også mulig, og FD koordinerer søknadene.

– Men husk at støtte skjer til utviklingsprosjekter og ikke produksjon og salg, påpekte Geir Engen i Forsvarsdepartementet i sin omtale av det nye forskningsfondet i Europa onsdag i forrige uke.

Forsvarsdepartementets ordning for FoU-samarbeidsprosjekter med industrien ble også omtalt på dag to på leverandørseminaret i regi av FSi. Forsvarsdepartementets rådgiver, Arne Omdahl, kunne fortelle at det er FFI – Forsvarets Forskningsinstitutt – som formelt avtaler med bedriftene om prosjekter som forsvaret har et ønske om at skal gjennomføres. Forsvarsstaben (FST), Forsvarets materialanskaffelser (FMA) og FFI er høringsinstanser som normal gis seks ukers svarfrist. Det er snakk om støtteordninger opp til to-tredjedel av kostnadene der også FFIs sitt arbeid inngår. Rammen for 2021 er 116 millioner kroner. Søknader behandles ikke løpende som tidligere, men to ganger i året, henholdsvis 15. januar og 15. august. Også her er SMBer attraktive partnere kunne Omdahl fortelle.

– Den minste SMB som har fått støtte i denne ordningen var et enmannsfirma, sa rådgiveren.


På bildet som er mottatt fra Pål Hofstad ser vi f.v. Hilmar Olsen Jr., Kent Bäckström, Industrial Cooperation Manager BAE Systems, Hägglunds AB, Pål Hofstad, Björn Borin, Regional Director, BAE Systems Hägglunds AB og Morten Minsaas.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager