Ny forsvarsindustristrategi skal styrke samarbeidet med norsk næringsliv

Ny stortingsmelding om forsvarsindustrien Foto: Ingjerd Karlsen / Forsvarsdepartementet.

– Norge trenger en forsvarsindustri for å ta vare på vår egen sikkerhet. Vi skal styrke forsvarssektorens evne til å dra nytte av norsk industris kompetanse og innovasjon, for å bidra til et framtidsrettet forsvar og til nasjonal teknologisk utvikling.

Det sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet la 12. mars frem en ny forsvarsindustriell strategi for Stortinget med tittelen «Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar». Den understreker at norsk forsvarsindustris evne til å levere materiell og tjenester til Forsvaret er strategisk viktig for Norge og vår sikkerhet, og at norske bedrifter er konkurransedyktige internasjonalt.

Norske forsvarsbedrifter er teknologisk verdensledende på flere områder. Dette er nasjonal kompetanse Forsvaret i større grad skal dra nytte av. Regjeringen vil arbeide for at kompetansen i næringslivet opprettholdes og videreutvikles.

– Ivaretakelse av sikkerheten ved våre anskaffelser og levetidsunderstøttelse av forsvarsmateriell har høy oppmerksomhet i forsvarssektoren og er et viktig tema i meldingen. Det er nødvendig å sikre at forsvarsindustrielle kapasiteter og kompetanse som er viktig for våre sikkerhetsinteresser forblir under norsk kontroll.  Vi gjennomfører derfor egne vurderinger av nasjonale sikkerhetsinteresser i forbindelse med samtlige investeringer, og har etablert en strategi for beskyttelse av norskutviklet forsvarsteknologi, understreker Bakke-Jensen.

Små og mellomstore bedrifter

Strategien peker videre på behovet for å utvikle det strategiske samarbeidet med sivilt næringsliv.  

– Forsvarets evne til å ta i bruk ny teknologi vil være en drivkraft for moderniseringen av Forsvaret. Utvikling av relevant ny teknologi skjer i stadig større grad i sivil sektor. Ved å samarbeide med selskaper som er teknologiledende på områder som dekker Forsvarets behov, vil vi styrke sikkerheten, understreker Bakke-Jensen.

Mange små og mellomstore bedrifter har teknologi og kompetanse som forsvarssektoren har behov for. I meldingen tas det til orde for å utvikle større grad av regionalt klyngesamarbeid mellom Forsvaret, akademia og næringslivet. Dette skal danne grunnlag for økt verdiskaping og ivareta forsvarssektorens behov.

–  Vi kommer til å se nærmere på hvordan sektorens anskaffelser i større grad kan innrettes slik at små og mellomstore bedrifter lettere kan nå frem med leveranser til Forsvaret. Vi må også se hvordan vi gjennom deltakelsen i Det europeiske forsvarsfondet best kan inkludere små og mellomstore bedrifter i tiden fremover, fremholder Bakke-Jensen.

Regjeringen vil og styrke internasjonalt materiell- og industrisamarbeid for å sikre Forsvaret tilgang til sentrale kapasiteter og styrke internasjonal markedsadgang. Bilateralt samarbeid med Tyskland om strategiske kapasiteter som ubåter og missiler blir et viktig satsingsområde i tiden fremover, og norsk medlemskap i Det europeiske forsvarsfondet vil styrke Norges posisjon i europeisk militært, teknologisk og industrielt samarbeid. Det vil også kunne gi oss økt adgang til utenlandske markeder, noe som er avgjørende for å opprettholde en internasjonalt konkurransedyktig forsvarsindustri.

Hovedpunkter i strategien

  • En helhetlig tilnærming fra forskning og utvikling frem til gjennomføring av anskaffelser, levetidsunderstøttelse og videreutvikling. Virkemidlene tilpasses de ulike fasene i livsløpet for systemene.
  • De teknologiske kompetanseområdene angir prioriteringen i det strategiske samarbeidet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien.
  • Vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser skal ivaretas i forbindelse med forsvarssektorens anskaffelser.
  • Et gjensidig forsterkende samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien skal videreutvikles og styrkes.
  • Internasjonalt materiell- og industrisamarbeid, samt adgang til utenlandske markeder, skal vektlegges og videreutvikles. Industrisamarbeidsavtaler skal benyttes i henhold til gjeldende regelverk.
  • Avtaler om strategisk partnerskap med industri og næringsliv skal benyttes der dette er hensiktsmessig.
  • Utvikling og iverksetting av virkemidler og tiltak for små og mellomstore bedrifter, som både styrker bredden i norsk forsvarsindustri og imøtekommer forsvarssektorens behov.

Meld. St. 17 (2020-2021) Samarbeid for sikkerhet kan leses her

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager